સંપર્ક

સેલ્સ & સર્વિસીસ
નિષ્ઠા ઓટોમેશન

કપુરવાડી, ખોડીયારનગર રોડ,
વરાછા રોડ,
સુરત – 390 002, ઈન્ડીયા
0261-2557700 / 2555566

ઈન્કવાયરી : 93745 74514
એકાઉન્ટસ : 93745 74512
સર્વિસીસ : 99133 45678

sales@nishthaindia.com
મેન્યુફેક્ચરિંગ
નિષ્ઠા ઓટોમેશન

૧૭, બાલાજી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા,
કન્યા છાત્રાલયવાળી શેરી, ગોંડલ રોડ,
રાજકોટ - 360 002, ઈન્ડીયા

0281-2360010
93745 74533 / 93745 74531

info@nishthaindia.com
ગ્લોબલ સપોર્ટ

+91 99096 02904
+91 93745 74514

info@nishthaindia.com
આર.કે. ટેકનોવીઝન

બેલીરામ ઇન્ડ. એસ્ટેટ, રાણી ટાવર સામે,
એસ.વી. રોડ, દહીસર ઇસ્ટ,
મુંબઈ - 400 068, ઈન્ડીયા
93249 37700

rktechnovision@gmail.com
નિષ્ઠા સર્વિસીસ

શોપ નં. 3, ભાવના સોસાયટી,
ભલાડદેવ કોમ્પ્લેક્સ સામે,
ભાવનગર – 364 001, ઈન્ડીયા
82646 23576

sales@nishthaindia.com
શિવ સેલ્સ એજન્સી

શોપ નં. 6, પ્લોટ નં. 224/17,
ડાયમંડ નગર, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
મહુવા – 364 290 ઈન્ડીયા
99982 22355

sales@nishthaindia.com

Send Us Message